Vyriausybė patvirtino 2024 m. valstybės biudžeto rengimo planą

0
Vyriausybė patvirtino 2024 m. valstybės biudžeto rengimo planą
Share

Vyriausybė šiandien patvirtino 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą. Jame numatoma, kad šiemet bus anksčiau tariamasi su institucijomis dėl poreikių vykdomoms funkcijoms ir veiklai, tokiu būdu joms suteikiant apibrėžtumą dėl finansavimo. Tuo tarpu derybos dėl papildomų priemonių finansavimo keliamos į rugsėjį, kai bus žinomos naujausios Lietuvos ekonomikos prognozės. 

Šiame biudžeto rengimo plane keliami didesni reikalavimai finansavimo poreikiui pagrįsti, taip pradedant ruoštis vidutinės trukmės valstybės biudžeto rengimui, kuris pagal atnaujintas biudžeto sandaros taisykles bus tvirtinamas jau 2025-2027 metams. Vidutinės trukmės biudžete bus aiškiai atskleidžiamos planuojamos 3 metų biudžetų ir fondų išlaidos pagal šalies finansines galimybes bei įvertinama priimtų sprendimų įtaka vėlesnių metų išlaidoms. Tokiu būdu bus užtikrinamas finansavimo tęstinumas vidutiniu laikotarpiu ir formuojama tvaresnė šalies fiskalinė politika.

„Mūsų tikslas – kiek įmanoma anksčiau parengti išdiskutuotą ir finansines galimybes atitinkantį biudžetą. Nepaisant jau ne vienerius metus esamo neapibrėžtumo, kiek galima anksčiau – birželį – tarsimės dėl poreikių vykdomoms funkcijoms ir veiklai, jau prisiimtiems įsipareigojimams finansuoti. Tai institucijoms suteiks galimybę jau nuo pavasario planuotis didžiąją dalį darbų, – sako finansų ministrė Gintarė Skaistė. – Ir tik dėl papildomų priemonių finansavimo derybos keliamos į rudenį, kai turėsime naujausią ekonominės raidos scenarijų.“
Finansų ministerija Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą Vyriausybei tvirtinti teikia kasmet. Jame numatomi konkretūs darbai institucijoms, dalyvaujančioms biudžeto rengimo procese: kokius duomenis bei informaciją jos turi parengti ir kada bei kam juos pateikti.

2024 m. valstybės biudžeto rengimo plane numatoma, kad:

  • Kovo 20 d. Finansų ministerija paskelbia ekonominės raidos scenarijų ir valdžios sektoriaus finansų projekcijas. 
  • Balandį-gegužę Finansų ministerija surenka informaciją makroekonominams rodikliams prognozuoti bei institucijų finansavimo poreikius. 
  • Balandį Vyriausybė tvirtina Finansų ministerijos parengtą Stabilumo programą, kurioje nustatoma vidutiniu laikotarpiu planuojama vykdyti fiskalinė politika, trimečiai valdžios sektoriaus balanso rodikliai (deficito arba pertekliaus), struktūriniai valdžios sektoriaus balanso rodikliai. Stabilumo programa apriboja rengiamo biudžeto išlaidas.
  • Birželį atliekamos numatytos funkcijų peržiūros Vidaus reikalų, Teisingumo, Kultūros ir Finansų ministerijos srityse bei sisteminės biudžeto tęstinių išlaidų peržiūros.
  • Birželio 12-23 d. numatomos Finansų ministerijos, Vyriausybės bei atitinkamų ministerijų atstovų arba Vyriausybei atskaitingų įstaigų atstovų pasitarimai dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų: įvertinami ankstesniais metais įstaigų pasiekti rezultatai ir panaudoti asignavimai, vykdant pažangos ir tęstinę veiklą bei aptariami siūlymai dėl poreikių vykdomoms funkcijoms ir veikloms finansavimo užtikrinimo. Pasitarimų metu taip pat aptariamas finansavimo poreikis naujoms (pažangos) priemonėms.
  • Iki liepos 7 d. Finansų ministerija praneša įstaigoms numatomus skirti maksimalius išlaidų limitus 3-ims ateinantiems metams. Po šio etapo įstaigos pradeda rengti 3-mečius strateginius veiklos planus ir detalizuoti išlaidų planus. 
  • Iki rugpjūčio 25 d. įstaigos parengia valstybės biudžeto programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais, neviršijant pasitarimuose dėl asignavimų sutartų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų. 
  • Iki rugsėjo 11 d. Finansų ministerija atnaujina ekonominės raidos scenarijų ir valdžios sektoriaus finansų projekcijas. 
  • Rugsėjo 11-22 d. numatomi premjerės, finansų ministrės ir ministrų pasitarimai, kurių metu, atsižvelgiant į atnaujintą ekonominės raidos scenarijų koreguojami biudžeto rodikliai, apsisprendžiama dėl papildomų priemonių finansavimo bei patikslinamas skirtas finansavimas.
  • Iki spalio 6 d. Finansų ministerija parengia ir pateikia Vyriausybei 2024 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

Susipažinti su 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planu galite čia, pristatymu – čia. 

Papildoma informacija apie valstybės biudžeto rengimą:
Vyriausybei apsvarsčius valstybės biudžeto projektą ir jam pritarus, jis teikiamas Seimui. Po pirmojo svarstymo Seime biudžeto projektas grąžinamas tobulinti Vyriausybei. 
Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo valstybės biudžeto projekto pirmojo svarstymo įvyksta antrasis svarstymas Seime. Iki tol Vyriausybė turi apsvarstyti ir patobulinti biudžeto projektą pagal gautus pasiūlymus ir pastabas, ir joms pritarus, grąžinti biudžeto projektą Seimui.
Seimas balsuoja dėl valstybės biudžeto projekto priėmimo ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki kitų metų pradžios. Konstitucija nustato, kad Prezidentas Seimo priimtą įstatymą ne vėliau kaip per 10 dienų po įteikimo pasirašo ir oficialiai paskelbia arba motyvuotai grąžina Seimui pakartotinai svarstyti.