Energetikos priemonės įtrauktos į ES šalių ekonomikos gaivinimo planus

0
Energetikos priemonės įtrauktos į ES šalių ekonomikos gaivinimo planus
Share

Europarlamentarai pritarė, kad į nacionalinius planus būtų įtrauktos energetikos reformos, kuriomis siekiama mažinti priklausomybę nuo Rusijos kuro ir įveikti energijos nepriteklių.

Europarlamentarai patvirtino, kad paraiškas dėl papildomų lėšų pagal pakeistą gaivinimo ir atsparumo planą teikiančios ES valstybės turės numatyti energijos taupymo, švarios energijos gamybos ir tiekimo įvairinimo priemones, kaip nustatyta ES plane „REPowerEU“. Naujosios taisyklės bus taikomos atgaline data nuo 2022 m. vasario 1 d. su tam tikromis išimtimis. EP nariai užtikrino, kad būtų remiamos investicijos, skirtos panaikinti energijos nepriteklių, kurį patiria pažeidžiami namų ūkiai, smulkus ir vidutinis verslas.

Europarlamentarams derybose pavyko pasiekti, kad ES valstybės turėtų ne mažiau kaip 30 proc. savo išlaidų skirti daugiašalėms priemonėms esamoms energijos perdavimo kliūtims šalinti, energijos paskirstymui ir kaupimui užtikrinti bei tarpvalstybiniams srautams didinti, net jeigu tai daro viena ES šalis. Jie taip pat pasiekė, kad būtų įvestos naujos skaidrumo taisyklės, taikomos 100 daugiausiai lėšų gaunančių galutinių paramos gavėjų.

Įgyvendinamoms priemonėms galios reikšmingos žalos aplinkai nedarymo principas. Laikinos išimtys taikomos priemonėms, kuriomis sprendžiamos neatidėliotinos ES energetinio saugumo problemos, mažinama potenciali žala aplinkai ir netrukdoma siekti ES klimato tikslų.

Parlamento derybininkai užtikrino, kad iš Europos Komisijos siūlomų papildomų 20 mlrd. eurų dotacijų 8 mlrd. eurų bus lėšos, gautos anksčiau aukcionuose pardavus nacionalinius taršos leidimus pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS). 12 mlrd. eurų bus paimti iš inovacijų fondo. 

 

Daugiau informacijos: www.europarl.europa.eu