Skelbiamas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų konkursas

0
Share

Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiam nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir geriausiai bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.

Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2021–2023 metais, vykdytas  (baigtas vykdyti arba tebevykdomas) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų reikalavimus.

Šis konkursas nėra skirtas būsimo projekto finansavimui gauti – tai vykdytų arba tebevykdomų (gerosios praktikos) projektų ir iniciatyvų įvertinimo konkursas.

Projektas – visuma susietų veiklų, kuriomis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis, ir kurioms nustatomas tam tikras biudžetas ir įgyvendinimo laikotarpis.

Teikiami projektai turi būti  šiomis konkurso temomis:

– Prevencijos priemonės sprendžiant nepilnamečių asmenų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemą;

– Vaikų ir jaunimo saugaus elgesio ir savisaugos kultūros plėtra;

– Įrodymais grįsta nusikalstamumo prevencija.

Prevencijos priemonės sprendžiant nepilnamečių asmenų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemą

Narkotikų vartojimas yra sudėtingas socialinis reiškinys, nuo kurio kenčia milijonai žmoniųvisame pasaulyje. Reaguojant į šią grėsmę būtina imtis efektyvių prevencijos priemonių. Remiantis policijos duomenimis, pastebimas narkotikų vartojimo augimas. Daugėja ir nepilnamečių asmenų, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda. 2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. registruoti 75, 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu – 66 nepilnamečiai. Vidaus reikalų ministerija, spręsdama nepilnamečių asmenų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemą, inicijavo Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose bandomąjį projektą. Nepilnamečių asmenų narkotikų vartojimo problemą pabrėžia ir vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama užkirsti kelią nepilnamečių asmenų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui, didinti nepilnamečių asmenų informuotumą apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą, keliamas grėsmes sau ir visuomenei, didinti nepilnamečių asmenų motyvaciją nevartoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

Vaikų ir jaunimo saugaus elgesio ir savisaugos kultūros plėtra

Vaikų ir jaunimo saugumas susijęs su juos supančia aplinka. Bendruomenės, ugdymo įstaigos, šeima prisideda prie vaikų ir jaunimo saugaus elgesio ir savisaugos kultūros plėtros. Siekiant skatinti vaikų ir jaunimo savisaugos kultūrą gali būti pasitelkiamos įvairios priemonės. Vaikų ir jaunimo savisaugos buvimas gali padėti išvengti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prieš vaikus bei jaunimą, nes šios amžiaus grupės bus pasiruošusios atitinkamoms grėsmėms.

Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama skatinti vaikų ir jaunimo saugų elgesį, savisaugos kultūrą, diegti atsakomybę už atliktus veiksmus.

Įrodymais grįsta nusikalstamumo prevencija

Nusikaltimų prevencija – priemonių visuma, kuriomis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir užtikrinti saugią aplinką. Įrodymais grįsta nusikalstamumo prevencija remiasi šiuolaikinio mokslo pasiekimais. Tokia nusikalstamumo prevencija yra daug veiksmingesnė ir efektyvesnė. Mokslinis nusikaltimų prevencijos priemonės įvertinimas – vienintelis būdas pasiekti, kad nusikaltimų prevencija darytų realų prevencinį poveikį, tai vienintelis būdas atrinkti veiksmingas priemones.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kurių prevencinės veiklos yra plačiai grindžiamos moksliniais įrodymais, naujausiais metodais.

Teikiamas projektas gali būti finansuotas bet kokių nacionalinių bei tarptautinių fondų ar programų, taip pat vykdytas iš vidinių institucijos, organizacijos išteklių. Projektu turėtų būti siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis.

Konkursui projektus gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, taip pat bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

Iniciatyva – savanoriška ir savarankiška bendruomenės veikla, skirta su viešojo saugumo užtikrinimu susijusioms problemoms bendruomenės gyvenamojoje vietovėje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse) arba problemoms, kurios yra bendros kelioms bendruomenėms, spręsti.

Teikiamos iniciatyvos neturi atitikti aukščiau nurodytų konkurso temų, tačiau turi prisidėti prie:

– nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;

– viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);

– bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

Konkursui iniciatyvas gali teikti visos juridinio asmens statusą turinčios registruotos ir veikiančios:

– bendruomeninės organizacijos;

– religinės bendruomenės ir bendrijos;

– sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas. Pažymime, jog gali būti teikiamas arba projektas, arba iniciatyva (abu vienu metu negali būti teikiami). Paraiškos konkursui turi būti pristatytos vadovaujantis Nuostatų IV skyriuje nustatytais reikalavimais iki 2024 m. kovo 1 d. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, el. p. [email protected]). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ar iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ar iniciatyvos. 

Paraiška su lydraščiu turi būti pateikta Vidaus reikalų ministerijai vienu iš šių būdų: asmeniškai pateikta rengėjo ar jo įgalioto asmens, pristatyta pašto kurjerio, atsiųsta registruotu paštu arba pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu. Lydraštyje rengėjas turi pateikti sutikimą, kad jo visa paraiška būtų viešinama Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. Jei rengėjas nesutinka skelbti viešai dalies pateiktoje paraiškoje esančios informacijos (pvz., vaikų nuotraukų), rengėjas kartu pateikia viešinimui skirtą elektroninę versiją (kompiuterinėje laikmenoje kartu su teikiama popierine paraiška arba aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu).

Projektus ir iniciatyvas vertins vidaus reikalų ministro sudaryta komisija. Išsamiau su vertinimo tvarka galite susipažinti Nuostatuose.

Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus skirta premija (iki 2 000 Eur). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (projektų rengėjams – ne didesnės nei skirtos konkursą laimėjusio projekto rengėjui, iniciatyvų rengėjams – ne didesnės nei skirtos konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui) ir (arba) įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai. 

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 7246 ir el. p. [email protected].