Seimo pavasario sesijoje VRM sieks teigiamų pokyčių valstybės tarnybos ir viešojo saugumo srityse

0
Seimo pavasario sesijoje VRM sieks teigiamų pokyčių  valstybės tarnybos ir viešojo saugumo srityse
Share

Seimo pavasario sesijoje Vidaus reikalų ministerija (VRM) sieks teigiamų pokyčių valstybės tarnybos, viešojo saugumo, sienos apsaugos, migracijos valdymo srityse ir teiks dešimtis įstatymų, iš kurių svarbiausi – Valstybės tarnybos įstatymo, Vidaus tarnybos statuto, Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Policijos įstatymo pakeitimo projektai.

„Šią pavasario sesiją Seimui teiksime valstybei reikšmingus įstatymų pakeitimus. Pirmiausia, tai viešajam sektoriui ir valstybės raidai itin svarbus valstybės tarnybos pertvarkos įstatymų paketas, o taip pat viešojo saugumo stiprinimui būtini teisės aktų pakeitimai“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Valstybės tarnybos pertvarka

Ministrės A. Bilotaitės teigimu, jei norime pažangios ir grėsmėms atsparios valstybės, konkurencingo viešojo sektoriaus, profesionalių ir motyvuotų tarnautojų ir vadovų, viešosiomis paslaugomis patenkintų šalies gyventojų – privalome tobulinti valstybės tarnybą.

Valstybės tarnybos pertvarka siekiama sukurti lanksčią, efektyvią ir modernią valstybės tarnybą. Pertvarkos rengėjai siūlo stiprinti vadovų grandį, investuoti į valstybės tarnautojų kompetencijų ugdymą, tobulinti motyvacinę ir atlygio sistemas.

Siūloma nauja valstybės tarnautojų atlygio politika, pareiginę algą apskaičiuojant pagal vidutinį šalies darbo užmokestį. Įstatymo pakeitimais siekiama mažinti atotrūkį tarp valstybės tarnybos reglamentavimo ir Darbo kodekso nuostatų, valstybės tarnybą priartinti prie darbo santykių, darbo užmokestį susiejant su darbuotojų kompetencijomis, gebėjimais ir veiklos rezultatais. Pokyčio tikslas – lankstesnė valstybės tarnyba.

Metų pradžioje startavo Viešojo valdymo agentūra, kuri bus atsakinga už centralizuotą vadovų atrankų ir karjeros valdymą, vadovų ir valstybės tarnautojų kompetencijų ugdymą, viešojo sektoriaus įstaigų stebėseną ir konsultavimą. Iki šiol valstybėje nebuvo įstaigos, atsakingos už viešojo valdymo politikos įgyvendinimą, įskaitant biudžetinių bei viešųjų įstaigų stebėseną.

Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas

Siekiant stiprinti viešąjį saugumą, VRM siūlo efektyvinti statutinių įstaigų veiklą išnaudojant esamus išteklius – kurti statutinių įstaigų personalo rezervą, kurį sudarytų buvę statutinių įstaigų pareigūnai, pasitelkti kursantus kartu su pareigūnais vykdyti funkcijas, sudaryti palankesnes galimybes tarnybiniam kaitumui, tobulinti rotacijos reguliavimą.

Siūlomais Vidaus tarnybos statuto pakeitimais į tarnybą siekiama pritraukti daugiau pareigūnų – tam numatoma kursantams mokėti tikslines stipendijas, studentams skirti paramą, priimamiems mokėti išmokas. VRM taip pat siūlo tobulinti nepriekaištingos reputacijos reguliavimą ir pareigūnų reabilitacijos sistemą, tobulinti kitas tarnybos sąlygas.  

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas

VRM siekis – užtikrinti visapusišką ir efektyvią sienos apsaugą ir kontrolę, užkirsti kelią piktnaudžiavimui sienų valdymo ir prieglobsčio sistema, efektyviai valdyti migracijos srautus. Taip pat siekiama sumažinti administracinę ir finansinę naštą Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Ministerija siūlo įstatymu įtvirtinti galimybę valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir nepaprastosios padėties metu neįleisti į Lietuvos Respublikos teritoriją užsieniečių, kurie pažeidžia valstybės sienos kirtimo tvarką. Siekiant užtikrinti žmogaus teises, įstatymo projekte numatytas individualus, užsieniečių, kertančių valstybės sieną, pagalbos poreikio įvertinimas ir pagalbos suteikimas.

Šiuo įstatymo projektu taip pat siekiama sustiprinti valstybės sienos apsaugą  įteisinant pasienio tarnybos rėmėjų pasitelkimą, aiškiau reglamentuojant Valstybės sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, įstaigomis bei visuomene. Tai galėtų padėti operatyviau reaguoti į neteisėtus valstybės sienos kirtimo atvejus ir užtikrinti veiksmingą šių pažeidimų užkardymą.

Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“

Vidaus reikalų ministerija, atsižvelgusi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. birželio 30 d. sprendime pateiktą išaiškinimą bei konsultuodamasi su Europos Komisija, parengė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, kuriais panaikinamos ES teisei prieštaraujančiomis pripažintos nuostatos, priimtos pernai vasarą.

Šio įstatymo pakeitimais sudaroma galimybė užsieniečiams pateikti prašymus suteikti prieglobstį, neatsižvelgiant į tai, ar jis į Lietuvos Respubliką atvyko teisėtai ar neteisėtai.

Taip pat įstatymo projektu panaikinama nuostata, kad prieglobsčio prašytojas gali būti sulaikytas, jeigu jis į Lietuvos Respublikos teritoriją atvyko neteisėtai kirsdamas valstybės sieną.

Siūlomais pakeitimais taip pat siekiama įgyvendinti Vyriausybės patvirtintą Migrantų priėmimo ir apgyvendinimo sistemos pertvarkos koncepciją. Esminis pertvarkos siekis – konsoliduoti migrantų priėmimo funkcijas vienoje institucijoje, tam, kad būtų galima efektyviausiai nukreipti finansinius, žmogiškuosius ir infrastruktūros išteklius.

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas

VRM siūlo sukurti teisinį pagrindą struktūriniams ir veiklos organizavimo pokyčiams policijos sistemoje, didinti jos veiklos efektyvumą. Policijos administracine pertvarka siekiama kokybiškesnio gyventojų aptarnavimo, operatyvesnio policijos pajėgų valdymo bei reagavimo į įvykius, pareigūnų darbo sąlygų gerinimo.

Šią sesiją Seimui taip pat bus teikiamas nutarimo „Dėl Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“ projektas, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo projektai.