Seimas pritarė Vidaus tarnybos statuto pakeitimams

0
Seimas pritarė Vidaus tarnybos statuto pakeitimams
Share

Seimas priėmė Vidaus reikalų ministerijos parengtus Vidaus tarnybos statuto pakeitimus, kuriais tobulinama pareigūnų darbo užmokesčio sistema, įtvirtinamos priemonės pareigūnų motyvacijos didinimui, pareigūnų pritraukimui ir išlaikymui tarnyboje.

„Naujas Vidaus tarnybos statutas atneš teigiamus pokyčius visiems mūsų pareigūnams ir užtikrins ilgalaikę jų gerovę. Numatėme priemones, kurios padės spręsti pareigūnų trūkumo problemą, taip pat leis stiprinti jų motyvaciją, didinti tarnybos patrauklumą. Pirmiausia tai – teisingas, sunkų bei atsakingą pareigūnų darbą atitinkantis atlygis. Darome viską, kad statutinės tarnybos stiprėtų, o pareigūnai būtų motyvuoti ir pasirengę užtikrinti viešąjį saugumą“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Statuto įgyvendinimui Vidaus reikalų, Teisingumo ir Finansų ministerijų statutinėse įstaigose numatyti 24 mln. eurai, jie bus skirti pareigūnų darbo užmokesčiui didinti.

Vienas svarbiausių pokyčio tikslų – minimalių pareiginių algų koeficientų pirminės ir vidurinės grandies pareigūnams didinimas, darbo užmokesčio netolygumų tarp statutinių įstaigų mažinimas. Nustatoma lankstesnė ir teisingesnė pareigūnų darbo apmokėjimo sistema – galimybė darbo užmokestį padidinti ne tik tarnybinės veiklos vertinimo būdu, aiškūs priemokų dydžiai ir mokėjimo sąlygos, aiškesnė pareigybių sistema bei hierarchija ir už tai gaunamas atlygis.

Įgyvendinant Valstybės tarnybos pertvarką nustatyta, kad priedas už stažą sudarys ne daugiau kaip 20 proc. pareiginės algos. Tačiau, kaip pabrėžė ministrė A. Bilotaitė, šiuo metu didesnį priedą už stažą gaunantiems pareigūnams jis nebus mažinamas per visą tarnybos laiką. Be to, tarnybos stažas bus vienas kriterijų nustatant pareiginės algos dydžius ir sudarys galimybę vėlesniais tarnybos metais didinti pareiginę algą. Priedą už laipsnį siūloma inkorporuoti į minimalų pareiginės algos koeficientą – dėl to padidės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos stažą, kuris skaičiuojamas nuo pareiginės algos.

Statute taip pat numatytos priemonės pareigūnams pritraukti į tarnybą: specialiosios stipendijos ir kita materialinė parama kursantams, tikslinės skatinamosios stipendijos studentams, sudarant stojimo į vidaus tarnybą sutartis. Taip pat numatomos vienkartinės išmokos naujai priimamiems ar perkeliamiems į tam tikras vietoves pareigūnams.

Siekiant efektyvinti statutinių įstaigų veiklą išnaudojant esamus žmogiškuosius išteklius, bus kuriamas centrinės statutinės įstaigos personalo rezervas, kuris sudarys sąlygas prireikus (pvz., valdant krizes, ekstremaliąsias situacijas) statutinių įstaigų funkcijoms įgyvendinti pasitelkti buvusius patyrusius pareigūnus. Taip pat nustatyta galimybė statutinių įstaigų funkcijoms vykdyti kartu su pareigūnais pasitelkti kursantus ir galimybė pratęsti tarnybos trukmę ne tik pirminės grandies, bet ir vidurinės grandies pareigūnams.

Su profsąjungomis sutarta pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą nustatyti statutinės įstaigos šakos kolektyvinėje sutartyje. Jeigu šakos kolektyvinės sutarties nėra, pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą nustato centrinės statutinės įstaigos vadovas. Prieš vadovui nustatant ar keičiant pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos Darbo kodekse numatytos informavimo ir konsultavimosi procedūros.

Visose vidaus tarnybos sistemos statutinėse įstaigose dirba apie 18 652 pareigūnų, bendras neužimtų pareigūnų pareigybių skaičius sudaro apie 16 proc. nuo įsteigtų pareigybių.