Vyriausybė patvirtino valstybės finansinių ataskaitų rinkinius

0
Vyriausybė patvirtino valstybės finansinių ataskaitų rinkinius
Share

Šiandien Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems 2022 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų, nacionaliniam finansinių ataskaitų ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniams. Šių ataskaitų rinkinių tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Valstybės konsoliduotosios ataskaitos

Šias ataskaitas sudaro valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje, kuriame atskleidžiama informacija apie per metus gautas valstybės biudžeto pajamas (pinigų principu) ir valstybės funkcijoms užtikrinti patirtas išlaidas, nurodyta, kad 2022 m. į valstybės biudžetą pajamų surinkta 12,8 mlrd. eurų, arba 19,2 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė pridėtinės vertės mokestis (5,7 mlrd. eurų), gyventojų pajamų mokestis (2,6 mlrd. eurų), akcizai (1,7 mlrd. eurų) bei pelno mokestis (1,6 mlrd. eurų). ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos buvo gauta 2,3 mlrd. eurų.

Valstybės biudžeto išlaidos 2022 m. sudarė 17,2 mlrd. eurų, iš jų 2,2 mlrd. eurų – ES paramos lėšų. 2022 m. valstybės biudžeto išlaidos buvo 2 457,1 mln. eurų didesnės nei 2021 m. ir buvo orientuotos į ekonomikos sritį, šalies ir visuomenės saugumą, investicijas į tvarią ir pažangią Lietuvos ateitį, švietimą, žmonių pajamų augimą bei skurdo rizikos mažinimą. Užtikrinant visų Lietuvos gyventojų saugumą, toliau didinamas finansavimas krašto apsaugai. 

Vertinant esminius 2022 m. valstybės biudžeto išlaidų pasikeitimus pagal valstybės funkcijas galima išskirti ekonomikos funkciją, kuriai, atsižvelgiant į dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje ženkliai išaugusias energetinių išteklių kainas, buvo skirtas ypatingas dėmesys ir papildomos lėšos. Biudžeto vykdymo duomenys atskleidžia, kad palyginus su 2021 m., ekonomikos funkcijai panaudota 1 325,66 mln. eurų daugiau, iš kurių didžioji dalis, apie 74 proc., buvo skirta buitinių vartotojų bei juridinių asmenų dujų ir elektros kainų dalies išlaidų kompensavimui. Kitai visuomenei svarbiai funkcijai – gynybai, palyginti su praėjusiais metais, skirta 479,6 mln. eurų daugiau, panaudota – 472,5 mln. eurų daugiau. 

Faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) 2,2 mlrd. eurų. Išlaidos buvo finansuojamos skolintomis lėšomis. 2022 m. Vyriausybė laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų.

Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos sukonsolidavus 573 centrinės valdžios institucijų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2022 m. finansines ataskaitas.
Praėjusiais metais valstybės konsoliduotas turtas sudarė 58,9 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 37,6 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 21,3 mlrd. eurų. 

Valstybės pajamos (kaupimo principu) iš mokesčių sudarė 11,8 mlrd. eurų, iš kurių didžiausią dalį sudarė pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio (5,6 mlrd. eurų) ir gyventojų pajamų mokesčio (2,6 mlrd. eurų). 

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 16,5 mlrd. eurų. Daugiausiai sąnaudų teko socialinės apsaugos sričiai – 4,6 mlrd. eurų (28 proc.) ir jos, palyginus su 2021 m., sumažėjo 4 proc. 

2022 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitą galite rasti čia.

2022 m. valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas galėsite rasti čia.

Nacionalinės finansinės ataskaitos

Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atlikus visų 3409 centrinės ir vietinės valdžios institucijų, fondų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2022 m. finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras.

Viešojo sektoriaus konsoliduotas turtas sudarė 75,2 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 41,9 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 33,3 mlrd. eurų.

Viso viešojo sektoriaus, įskaitant savivaldybes ir socialinius fondus, pagrindinės veiklos pajamos (kaupimo principu) sudarė 23,33 mlrd. eurų, iš jų didžiausią dalį sudarė mokesčių pajamos (14,4 mlrd. eurų) ir socialinių įmokų pajamos (5,9 mlrd. eurų).

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 23,2 mlrd. eurų. 35 proc. arba 8,2 mlrd. eurų sąnaudų teko socialinei apsaugai ir, palyginus su 2021 m., šios srities sąnaudos padidėjo 8 proc.

Kartu su nacionaliniu finansinių ataskaitų rinkiniu teikiama informacija apie valstybės skolą. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo 25,7 mlrd. eurų ir tai sudarė 38,4 proc. BVP. Valstybės skolos santykis su BVP per 2022 m. sumažėjo 5,3 proc. BVP (2021 m. buvo 43,7 proc. BVP). 2022 m. valstybės skola nominaliąja išraiška padidėjo 1,1 mlrd. eurų arba 4,6 proc. 

Skolos valstybės vardu valdymo išlaidos tendencingai mažėja nuo 2014 m. ir 2022 m. sudarė 279,4 mln. eurų. 2022 m. faktinės išlaidos, lyginant su 2021 m., sumažėjo 19,4 proc. arba 67,1 mln. eurų.

2022 m. nacionalines finansines ataskaitas ir 2022 m. skolos ataskaitą galėsite rasti čia.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinės ataskaitos

Praėjusių metų pabaigoje Rezervinį (stabilizavimo) fondą sudarė 482,4 mln. eurų ir, palyginus su 2021 m., padidėjo 70,0 mln. eurų. 

Per 2022 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo įplaukos sudarė 71,6 mln. eurų. Tai dalis į valstybės biudžetą gautų dividendų, aukcione parduoto nekilnojamojo turto pajamų, pajamų, gautų pardavus valstybinės žemės sklypus, lėšų, gautų privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus bei lėšų, gautų pardavus valstybinės įmonės Ignalinos atominės elektrinės turtą. 2022 m. fondo valdymo išlaidos sudarė 1,6 mln. eurų.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metines ataskaitas galite rasti čia.